Asia i Tomek – KAROZZA

Malta to z pewnością jest miejsce, gdzie ludzie się wożą i nie lubią się spocić od chodzenia czy pedałowania Zazwyczaj korzystają z małych maszyn, co ma swoje uzasadnienie w tej ograniczonej przestrzeni. Szkoda jednak że wciąż zamiast paru osób widzi się w nich głównie pojedyncze osoby. Motocykle, skutery czy rowery z elektrycznym napędem wydają się być znacznie lepszym rozwiązaniem w dzisiejszym świecie.

Okazuje się, że ludzie posiadają też większe i bardziej luksusowe pojazdy, których używają od święta dzięki czemu płacą za nie dużo mniejszy podatek. Wyróżniają się one czerwonym fontem na tablicy rejestracyjnej. – Sprytny zabieg, aby ograniczyć liczbę aut na drogach… A skoro o rejestracjach, to warto wspomnieć, że te zawierające Q są wypożyczone, czyli pewnie prowadzi cudzoziemiec, co ma być wskazówką dla innych uczestników ruchu, że zachowa się niekonwencjonalnie. Jak? Sądzę, że włączy kierunkowskaz przed skrętem, nie będzie jechał na pamięć lub zawracał w dziwnych miejscach.

Postronnemu jak ja dosyć osobliwe wydało się przesiadywanie w autach jako forma spędzania czasu. Podczas weekendów widzieliśmy wiele samochodów ustawionych w ładnych miejscach a w nich ludzi, którzy spali, rozwiązywali krzyżówki, czytali gazety, słuchali muzyki itp.

Q on a plate indicates it is not a local driver/ Q na rejestracji to wskazówka, że prowadzi ktoś przyjezdny

Malta is certainly a place where people love to drive and don’t like to get sweaty from walking or pedaling. They usually use small cars, which has its justification in this limited space. It is a pity, however, that still, instead of a few people, mainly individual people are seen in them. Motorcycles, scooters or electric bicycles seem to be a much better solution in today’s world.

It turns out that people also have larger and more luxurious vehicles, which they use once in a blue moon, so they pay much less tax for them. They are distinguished by the red font on the license plate. – A clever way to limit the number of cars on the road. And since we are talking about the plates, it is worth mentioning that those containing letter „Q” are rented, i.e. probably a foreigner is behind the wheel, which is supposed to be a hint for other road users that they will behave in an unconventional way. How? They will signal turning before taking the turn, they will not drive by heart or turn around in strange places, I should think.

One last thing that seems peculiar to an outsider like me is to sit in cars as a form of spending time. During the weekends we saw many cars parked in nice places and in them people who took naps, solved crosswords, read newspapers, listened to music and so on.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *