Magda i Marcin – RAZGLEDNICA

Trzech prezydentów, skomplikowane ich wybieranie, mimo że w powszechnych wyborach, dwie poczty: BH Pošta i Pošte Srpske, federacja i republika w jednym kraju – oto Bośnia, Bośnia i Hercegowina, BiH. Więcej tu podziałów, zranień, niezałatwionych spraw niż tam, skąd przybywamy.

Mosty łączą brzegi, potrafią być fotogeniczne i dobrze nadać się na widokówkę (stąd razglednica). Jestem przekonany, że każdemu od razu jakiś most przychodzi do głowy. Macie na pewno swoich faworytów?

Ja nie myślę o żadnym konkretnym: ani o tym na Neretwie w Mostarze, ani o Łacińskim na Miljacce, ani nawet o tym na Drinie w Wyszegradzie. Każdy z nich jest symbolem jakiejś tragedii, a więc każdy uwłacza sensowi powstania tej konstrukcji, która normalnie łącząc strony, usprawnia transport, handel, pozwala na swobodną komunikację.

Cała BiH sprawia wrażenie kraju źle wykorzystanych mostów.

Three presidents, complicated election, although by universal suffrage, two postal systems: BH Pošta and Pošte Srpske, a federation and a republic in one country – this is Bosnia, Bosnia and Herzegovina and B&H. There are more divisions, wounds, unresolved issues than where we come from.

Bridges connect the banks, they can be photogenic and well suited for a postcard (hence razglednica in the title). I am convinced that everyone immediately can come up with a favorite bridge. What’s yours?

I don’t think of any particular one: neither the one on Neretva river in Mostar, nor the Latin one on Miljacka, nor even the one in Visegrad over the river Drina. Each of them is a symbol of some kind of tragedy, and so each offends the sense of its construction, which normally is to connect two side, to improve transport, trade, and to allow for free communication.

The whole of Bosnia and Herzegovina gives an impression of a country with poorly used bridges.

An excerpt from the map on the Siege of Sarajevo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *